Projektbeskrivning

Drakprojektet utgörs av två huvudsakliga delar; dels att utveckla en målgruppsanpassad pedagogisk metod och material för att driva kulturinriktade studiecirklar online, och dels att utveckla en webbapplikation skräddarsydd efter den kartlagda målgruppens behov och önskemål. Detta görs genom agil projektledning, d.v.s. inkludering av målgruppen i projektets samtliga skeden, samt ett nära samarbete med olika identifierade intressenter och aktörer inom och utanför länet. 

Målgruppen utgörs av unga vuxna med olika typer av social fobi i Gävleborgs län. Stort fokus ligger på användarupplevelsen (så kallad UX - User Experience), då förstudien visar att upplevelsen till stor del är avgörande för deltagarnas engagemang. Vidare är bemötandet något som är prioriterat i projektet, och hur man skapar en dynamisk interaktion och tillåtande miljö inspirerat av exempelvis, det uppskattande samtalet, Appreciative Inquiry. 

Inledningsvis har projektets tekniska arkitektur föreslagit en enklare portal med grundläggande funktioner som liknas vid en traditionell statisk webbsida. Detta har dock utvärderats på nytt genom en serie samtal där man utgått från komponenter i förstudien i relation till användarupplevelse och funktion. Genom denna inventering har behovet av en betydligt mer sofistikerad men framförallt intuitiv lösning växt fram. 

Målet är att kunna stödja den pedagogiska metoden med hjälp av skräddarsydda tekniska lösningar som i slutändan främjar upplevelsen som helhet och den effekt det har på den medverkande i studiecirkeln. 

Webbapplikationen skall utvecklas med öppen källkod och standarder i största möjliga utsträckning (där detta är möjligt), förespråka tillgänglighet, transparens samt öppna upp för vidareutveckling och skalbarhet. Webbapplikationen utvecklas och utvärderas kontinuerligt genom nära samtal där innehåll och funktion, strategi och implementering lever i symbios. 

Projektet syftar till att utveckla ett pedagogiskt formspråk tillsammans med en webbaserad arkitektur som knyter samman dessa två och uppmanar till en interaktion emellan användare över elektronisk kommunikation som i förlängningen kan initiera och förstärka den enskildes personliga kapacitet och styrka för att verka i samhället. 

Nyttan är mångfaldigad och har särskilt syfte att ta tillvara på det individuella initiativet samt delaktighet och använda internet som språngbräda via ett personligt incitament. 

 

Projektet 2016-2019

Projektägare och huvudman är Sensus Uppsala - Härnösand

Med stöd av Arvsfonden och Kulturutveckling Gävleborg/Region Gävleborg

Projektledare är Maria Dahlström.
E-post: maria.dahlstrom@sensus.se eller kontaktformulär.