Bakgrund

 

Gävleborgs län brottas med en hög nivå av arbetslöshet bland unga vuxna, särskilt bland dem som har någon typ av psykisk funktionsvariation. Detta konstateras bland annat i Arbetsförmedlingens Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Gävleborgs län. Prognosen visar vidare att drygt var fjärde person 18-24 år i Gävleborgs län är arbetslös. Störst antal arbetslösa ungdomar i denna grupp finns i Hofors, Bollnäs och Sandviken. Arbetslösa ungdomar i länet finns, inte lika många men ändå en betydande siffra, i de större städerna Gävle och Hudiksvall. 

Vidare rapporteras att det finns en koppling mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa bland unga vuxna i bland annat en underlagsrapport från Socialstyrelsen 2013, om psykisk ohälsa bland unga, samt till exempel i ett konstaterande från Statistiska centralbyrån (SCB) i artikeln ”Dålig hälsa bland unga arbetslösa” i tidskriften Välfärd, nr 4 från 2009, med utgångspunkt från Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkäten. 

Mot denna bakgrund och förstudiens resultat så fokuserar Drakprojektet på unga vuxna (16-29 år) med psykisk ohälsa, även om projektet inte utesluter att andra ålderskategorier, så som barn och vuxna, med stor sannolikhet i en förlängning skulle kunna dra nytta av projektet. Det finns ingen generell definition av begreppet ”ung vuxen”, men till exempel Socialstyrelsen använder åldersspannet 16-29 år, med underkategorierna 16-19 år, 20-24 år samt 25-29 år. 

Vidare genomfördes i förstudien en målgruppsanalys. Denna gjordes för att identifiera de olika deltagarna ur ett demografiskt perspektiv. Analysen utgör vidare ett underlag för det framtida arbetet att identifiera gruppens behov för att kunna möta dessa. 

 

Mot den inledande bakgrunden och de redovisade resultaten kan man konstatera att de som deltog i pilotstudiecirkeln (se vidare förstudie) var unga vuxna, både kvinnor och män inom hela åldersspannet för definitionen, främst från länets mest utsatta kommuner vad det gäller arbetslöshet och sjukskrivningar. 

Vidare visar deltagarenkäten (se vidare förstudie) att deltagarna innehar stor digital kompetens; och kan benämnas ”digitala infödingar”. De använder smartphone/dator/läsplatta dagligen, samt har i stort sett obegränsad tillgång till internetuppkoppling dygnet runt. 

Vidare är det tydligt att ett nära samarbete med olika regionala nätverk samt intresseföreningar är av stor vikt. Detta för att skapa synergieffekter mellan Drakprojektet, dess intressenter och samarbetspartners. Målgruppen ska kunna, via sina redan etablerade kontakter inom exempelvis olika samhällstjänster, få tillgång till information om Drakprojektet.

Förstudien visar vidare att målgruppen är mycket mer utbredd och har större behov av denna typ av initiativ än vad man innan genomförd förstudie initialt hade kunnat föreställa sig.